Sulfuric acid

เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
เรียบเรียงเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2560

ชื่อ กรดซัลฟูริค (Sulfuric acid) ||||| ชื่ออื่น Hydrogen sulphate, Oil of vitriol, Oleum

สูตรโมเลกุล H2SO4 ||||| น้ำหนักโมเลกุล 98.08

CAS Number 7664-93-9 ||||| UN Number 1830

ลักษณะทางกายภาพ ของเหลวใส คล้ายน้ำมัน ไม่ติดไฟ ไม่มีกลิ่น ไม่มีสีเมื่อเป็นกรดบริสุทธิ์ หากไม่บริสุทธิ์จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เมื่อทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้และระเบิดได้

การเก็บรักษา

 • เก็บในภาชนะบรรจุปิดมิดชิด
 • เก็บในที่เย็นและแห้ง
 • มีการระบายอากาศเพียงพอ
 • เก็บห่างจากแสง ไอน้ำ ด่างแก่ และสารประกอบอินทรีย์
 • เก็บภาชนะบรรจุสารไว้ในบริเวณเก็บสารเคมีที่เหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ และการสัมผัสถูกผิวหนังและตา

การนำไปใช้ ใช้ในอุตสาหกรรมสีย้อม กระดาษหนัง ส่วนประกอบอาหาร การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เป็นน้ำกรดในแบตเตอรี่

การเกิดพิษ

 • จากการสูดดม การกิน สัมผัสทางผิวหนัง
 • หากได้รับ 5 mg/m 3 อาจทำให้เกิดอาเจียน ไอ
 • ความเข้มข้น 80 mg/m 3 ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตอย่างเฉียบพลัน
 • Occupational exposure standard: ACGIH TLV (2000) TWA = 0.2 mg/m 3, Notation = A2

อาการระยะเฉียบพลัน

ผลจากการสูดดม

 • อาการแรกเริ่มคือ คันจมูก จาม เจ็บคอ แสบตา เป็นมากจะ ไอ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ เดินเซ สับสน
 • อาจเกิด หายใจลำบาก (dyspnea) หากสูดดมไป 3 – 30 ชั่วโมง
 • อาจเกิด ภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia) และตัวเขียว (cyanosis) ได้
 • หากสูดดมกรดความเข้มข้นต่ำ 0.35 – 5 mg/m 3 จะกระตุ้น reflex เกิดหายใจเร็วและตื้นได้
 • อาจเกิด pneumonitis, pulmonary and laryngeal edema ได้
 • หากกรดความเข้มข้นสูง ทำให้เกิด pulmonary fibrosis, bronchitis และ emphysema

ผลต่อผิวหนัง

 • สัมผัสกรดเจือจางทำให้เกิดระคายเคือง ผิวหนังแดง
 • สัมผัสกรดเข้มข้น เกิดแผล thermal burn และ deep ulcers ได้
 • ทำให้เกิดเนื้อตาย และ แผลเป็น
 • หากบริเวณที่ burn บริเวณกว้างอาจทำให้ช็อกได้

ผลต่อตา

 • ไอระเหย (vapor) และฟูม (fume) สามารถทำให้เกิดการระคายเคือง เยื่อบุตาอักเสบ มี necrosis ของเยื่อบุตา แม้ว่าความเข้มข้นต่ำ
 • หากสัมผัสกรดที่เป็นของเหลวกระเด็นเข้าตา ทำให้เกิดอาการปวดรุนแรง corneal ulcer กระจกตามัว หรือเกิดการ burn ของกระจกตาได้
 • หากสัมผัสตาโดยตรงทำให้ลานสายตาลดลง หรือตาบอดได้
 • อาจเกิดการทะลุ eye globe มี content ในตาไหลอออกมาได้
 • ทำให้เกิด permanent damage การมองเห็นถูกทำลายถาวรได้

ผลจากการกิน

 • หากกินปริมาณเล็กน้อยอาจทำให้ระคายเคืองเยื่อบุทางเดินอาหาร ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ คลื่นไส้อาเจียน
 • หากกินปริมาณมากทำให้กัดหลอดอาหาร ทางเดินอาหารตีบตัน หรือทะลุ โดยทั่วไปมักมีผลรุนแรงต่อกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กมากกว่าหลอดอาหาร
 • เกิด severe metabolic acidosis และ shock ได้
 • เกิด pyloric stenosis ตามมา หลังกินไปนานหลายสัปดาห์หรือเป็นปี

อาการระยะยาว

 • หากได้รับกรดซัลฟูริคที่มีความเข้มข้นน้อยๆเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ pulmonary function เกิด chronic bronchitis, pulmonary fibrosis, emphysema, pneumonitis
 • อาจมีอาการคล้ายติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส มีอาการน้ำมูกไหล เยื่อบุตาอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ
 • ฟันอาจเปลี่ยนสีไป และเกิดการสึกกร่อน
 • มีหลักฐานบางชิ้นบ่งชี้ว่าอาจทำให้เกิดมะเร็งของทางเดินหายใจได้

การรักษา

ทางการสูดดม

 • Clear airway, ให้ออกซิเจน
 • ประเมินการหายใจ อาจต้องเอ็กซเรย์ปอดเพื่อประเมิน pneumonitis
 • On PEEP หรือ CPAP รักษา pulmonary edema
 • รักษาตามอาการ

ทางการสัมผัสผิวหนัง

 • ถอดเสื้อผ้าเปื้อนกรดซัลฟูริคออก ใส่ถุงทำเครื่องหมายเก็บให้ห่างจากผู้ป่วยและผู้ช่วยเหลือ
 • ล้างแผลด้วยน้ำปริมาณมาก
 • รักษาอาการ burn ตามอาการ

ทางการสัมผัสดวงตา

 • Irrigate ด้วย normal saline อย่างน้อย 15 นาที หรือ 3 ลิตร
 • ตรวจด้วย fluorescein พิจารณาส่งต่อจักษุแพทย์

ทางการกิน

 • ห้ามทำ gastric lavage หรือทำให้อาเจียน
 • ให้ดื่มน้ำมากๆ ยกเว้นถ้าสงสัยมีการทะลุของทางเดินอาหาร
 • รักษาการช็อก โดยให้น้ำเกลือหรือเลือด และให้ยาแก้ปวด
 • พิจารณา steroid เพื่อลดการอักเสบ
 • เอ็กซเรย์ abdomen เพื่อประเมิน perforation
 • รักษาอาการอื่นๆ ตามอาการ
 • พิจารณาทำ gastro-esophagoscope ภายใน 12 ชม เพื่อประเมินความรุนแรง

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์