คำชี้แจง

เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
เรียบเรียงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556 ||||| ปรับปรุงครั้งล่าสุด 7 พฤศจิกายน 2559

*** กรุณาอ่านก่อนใช้ฐานข้อมูลนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ***

  1. ฐานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษสารเคมี หรือ ThaiTox หรือชื่อเต็มคือ Thailand’s Toxicological Profile Database นี้ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลของพิษสารเคมีชนิดต่างๆ เข้าไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักอาชีวอนามัย นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม หน่วยกู้ชีพ รวมถึงบุคคลที่สนใจ ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารเคมี
  2. ฐานข้อมูลนี้เน้นการรวบรวมข้อมูลพิษของสารเคมีที่พบได้ในการทำงาน ทั้งสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและในภาคเกษตรกรรม เป็นหลัก เนื้อหาภายในฐานข้อมูล จะเน้นที่อาการพิษของสารเคมีที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และวิธีการดูแลรักษา การล้างตัว การปฐมพยาบาล การให้ยา รวมถึงการให้สารต้านพิษแก่ผู้ป่วย รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีจะมีการกล่าวถึงเฉพาะในเบื้องต้นเท่านั้น คุณสมบัติทางเคมีบางอย่าง เช่น จุดหลอมเหลว จุดวาบไฟ อาจไม่ได้แสดงไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อัตราการกระจายตัวในอากาศ ค่าครึ่งชีวิตในดินและน้ำของสารเคมีแต่ละตัว จะมีการกล่าวถึงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยเท่านั้น ไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ทั้งหมดเช่นกัน
  3. ฐานข้อมูลนี้จัดทำโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
  4. ฐานข้อมูลนี้เปิดให้เข้าดูข้อมูลได้ฟรี บุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ที่ต้องการให้ฐานข้อมูลนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน์
  5. หากไม่มีการบิดเบือนข้อมูลแล้ว สามารถนำข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบการเรียน การสอน การทำงาน การจัดนิทรรศการ การจัดป้ายอบรมให้ความรู้ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อื่นใดก็ได้ โดยจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่านำข้อมูลมาจากฐานข้อมูลนี้เสมอ อนุญาตให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ จัดพิมพ์ ข้อมูลในส่วนที่เป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้เรียบเรียงได้ ทั้งในรูปแบบ เอกสารประกอบการบรรยาย หนังสือ แผ่นข้อมูล เว็บไซต์ ลิงค์ หรือสื่ออื่นๆ แต่ต้องแสดงการอ้างอิงแหล่งที่มาคือฐานข้อมูลนี้เสมอ และต้องไม่บิดเบือนเนื้อหา
  6. เนื่องจากข้อมูลในฐานข้อมูลมีเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาแล้วก็ตาม แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเนื้อหาจะมีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งหมด ความผิดพลาดในระหว่างการจัดเตรียมเนื้อหาและการเผยแพร่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ ผู้ใช้ข้อมูลควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ โดยการเทียบเคียงกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือด้วย
  7. ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษนั้น ขึ้นอยู่กับแพทย์เจ้าของไข้ที่เป็นผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นหลัก ฐานข้อมูลนี้เป็นแต่เพียงแหล่งข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้นเท่านั้น มูลนิธิสัมมาอาชีวะ คณะผู้เรียบเรียงเนื้อหา และองค์กรต้นสังกัดทุกองค์กรของคณะผู้เรียบเรียงเนื้อหาทุกท่าน ไม่รับผิดชอบต่อผลเสียใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย จากการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ประกอบการดูแลรักษา

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์