Methyl bromide

นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ (31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)

ชื่อ เมทิล โบรไมด์ (Methyl bromide) ||||| ชื่ออื่น Bromomethane, Monobromomethane

สูตรโมเลกุล CH3Br ||||| น้ำหนักโมเลกุล 94.94 ||||| CAS Number 74-83-9 ||||| UN Number 1062

ลักษณะทางกายภาพ แก๊สไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เกิดได้เองตามธรรมชาติในมหาสมุทรจากสาหร่ายหรือ kelp ส่วนใหญ่เกิดจากการสังเคราะห์โดยมนุษย์

ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน ACGIH TLV (2012): TWA = 1 ppm [skin] ||||| NIOSH REL: Carcinogen notation, IDLH = 250 ppm ||||| OSHA PEL: C = 20 ppm (80 mg/m3) [skin] ||||| ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520: ความเข้มข้นในบรรยากาศของการทำงานเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติไม่เกิน 20 ppm (80 mg/m3)

ค่ามาตรฐานในร่างกาย ยังไม่มีองค์กรที่น่าเชื่อถือองค์กรใดกำหนดไว้

ค่ามาตรฐานในสิ่งแวดล้อม ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับ สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง พ.ศ. 2551: ไม่เกิน 190 ug/m3

คุณสมบัติก่อมะเร็ง IARC Classification = Group 3 ( ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์หรือไม่) ||||| ACGIH Carcinogenicity = A4 ( ไม่สามารถจัดกลุ่มว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้)

การผลิต bromomethane ได้มาจากการทำปฏิกิริยาของ methanol กับกรด hydrobromic ตามด้วยการกลั่นแยกส่วน

การนำไปใช้ ใช้เป็นสารรมควัน สารฆ่าแมลง เชื้อรา และสัตว์กัดแทะ ใช้เป็นสารที่เติมกลุ่ม methyl (methylating agent) ในปฏิกิริยาเคมี ใช้เป็นตัวสกัดน้ำมันจากถั่ว เมล็ดพืช และขนแกะ ใช้เป็นสารดับเพลิงในยุโรปแต่ไม่นิยมในสหรัฐอเมริกา

การเข้าสู่ร่างกาย ดูดซึมทางการหายใจ และน้อยมากทางการดื่มน้ำที่ปนเปื้อน

ผลระยะฉับพลัน ถ้าสูดดม จะมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ เป็นได้หลายชั่วโมง ถ้าสูดเข้าไปปริมาณมากจะทำให้หายใจลำบาก ปอดบวมน้ำ (pulmonary edema) อาจมีอาการเดินเซ เห็นภาพซ้อน กล้ามเนื้อสั่น (muscle tremor) หรือชัก ทำให้เสียชีวิตได้ ถ้าสัมผัสทางผิวหนังทำให้เป็นผื่นแดง คัน เป็นตุ่มน้ำได้

ผลระยะยาวหรือการได้รับซ้ำๆ เป็นพิษต่อไต

การรักษา รักษาตามอาการไม่มี antidote การให้ sulfhydryl agents เช่น dimercaprol เข้ากล้ามจะช่วยเร่งการขับออกจากร่างกาย การให้ N-acetylcysteine จะเป็นสารตั้งต้นในการสร้าง glutathione ในตับ ซึ่งช่วยลดความเป็นพิษของ bromomethane

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ตกค้างในอากาศใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 11 เดือน

เอกสารอ้างอิง

  1. Agency for Toxicological Substance and Disease Registry. Toxicological profile for bromomethane. 1992 [cited 2010 11 January]; Available from: http://www.atsdr.cdc.-gov/toxprofiles/tp27.html.
  2. Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Clark RF, Kearney TE, et al. Poisoning & drug overdose. the California Poison Control System. 5th ed. New York: McGraw-Hill 2004.
  3. Ladou J. Current occupational & environmental medicine 4th ed. New York: McGraw-Hill 2007.

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์