ฐานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษสารเคมี Thailand's Toxicological Profile Database (ThaiTox)
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ดูข้อมูลได้ฟรี และไม่สงวนลิขสิทธิ์

 

คำชี้แจง

อธิบายคำย่อ

วิธีการอ่านป้ายระบุอันตรายสารเคมี

หลักการพื้นฐานทางด้านพิษวิทยา

Acetaldehyde

Acetone

Acrolein

Acrylonitrile

Aluminium

Ammonia

Antimony

Arsenic

Benzene

Beryllium

Bis(chloromethyl) ether

1,3-Butadiene

Cadmium

Carbon dioxide

Carbon disulfide

Carbon monoxide

Carbon tetrachloride

Chlorine

Chloroacetic acid

Chloroform

Chromium

Cumene

Cyanide

Cyclohexane

Ethanol

Ethylene glycol

Ethylene oxide

Formaldehyde

Glutaraldehyde

Glyphosate

n-Hexane

Hydrochloric acid

Hydrofluoric acid

Hydrogen sulfide

Iron

Isopropyl alcohol

Lead

Manganese

Mercury

Methanol

Methyl bromide

Methyl ethyl ketone

Methylene chloride

Nickel

Nitric acid

Nitrogen dioxide

Nitrous oxide

Osmium

Paraquat

Phenol

Phosgene

Phosphine

Phosphorus

Propane

Propylene glycol

Sodium persulfate

Styrene

Sulfur dioxide

Sulfuric acid

Tetrachloroethylene

Thallium

Toluene

Toluene diisocyanate

Trichloroethylene

Vanadium

Vinyl chloride

Xylene

Zinc

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์