ค่าอ้างอิงระดับสารเคมีในอากาศและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับประเทศไทย
Thai Exposure Limits (TEL) และ Thai Biological Markers (TBM)
เป็นค่าอ้างอิงทางวิชาการที่จัดทำและเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัยสามารถนำไปใช้เป็นค่าอ้างอิง
ในการคุ้มครองสุขภาพของคนทำงานในประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานกับสารเคมีอันตราย

ค่า Thai Exposure Limits (TEL) เป็นค่าอ้างอิงระดับสารเคมีในอากาศ
ส่วนค่า Thai Biological Markers (TBM) เป็นค่าอ้างอิงในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
รายละเอียดของค่าอ้างอิงทั้งสองชนิดเป็นดังนี้

คำชี้แจง

รายนามคณะทำงาน

ตารางค่าอ้างอิง Thai Exposure Limits (TEL)

ตารางค่าอ้างอิง Thai Biological Markers (TBM)

สารเคมีที่ยังไม่มีคำแนะนำให้ทำการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

ห้องปฏิบัติการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในประเทศไทย

แนวทางการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพ

 

 

บทความชุด "Biomarker น่ารู้" ส่วนต่อไปนี้ เป็นบทความที่ นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ เขียนขึ้น
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดต่างๆ มูลนิธิสัมมาอาชีวะเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์
จึงได้ขออนุญาต นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ เจ้าของบทความ
นำมารวบรวมเป็นเนื้อหาส่วนเพิ่มเติมไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ตอน หลักการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Principle of biomarker testing)

ตอน ไซลีน (Xylene)

ตอน สัญลักษณ์พิเศษ (Notations)

ตอน เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling time)

ตอน การปนเปื้อนจากหลอดเก็บเลือด (Blood collection tube)

ตอน เมทิลเอทิลคีโตน (Methyl ethyl ketone)

ตอน ไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane)

ตอน ตรวจการสัมผัสโลหะ (Metal) ในเลือด (Blood) หรือในปัสสาวะ (Urine) ดี

ตอน สารกันบูด (Preservative) ปัจจัยรบกวนที่สำคัญในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

ตอน ตรวจการสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ด้วยกรดฟอร์มิก (Formic acid) ได้หรือไม่

ตอน สารหนู (Arsenic)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์