ค่าอ้างอิงระดับสารเคมีในอากาศและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับประเทศไทย
Thai Exposure Limits (TEL) และ Thai Biological Markers (TBM)
เป็นค่าอ้างอิงทางวิชาการที่จัดทำและเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัยสามารถนำไปใช้เป็นค่าอ้างอิง
ในการคุ้มครองสุขภาพของคนทำงานในประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานกับสารเคมีอันตราย

ค่า Thai Exposure Limits (TEL) เป็นค่าอ้างอิงระดับสารเคมีในอากาศ
ส่วนค่า Thai Biological Markers (TBM) เป็นค่าอ้างอิงในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
รายละเอียดของค่าอ้างอิงทั้งสองชนิดเป็นดังนี้

คำชี้แจง

รายนามคณะทำงาน

ตารางค่าอ้างอิง Thai Exposure Limits (TEL)

ตารางค่าอ้างอิง Thai Biological Markers (TBM)

สารเคมีที่ยังไม่มีคำแนะนำให้ทำการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

ห้องปฏิบัติการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในประเทศไทย

แนวทางการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพ

 

บทความชุด "Biomarker น่ารู้" ส่วนต่อไปนี้
เป็นบทความที่ นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ เขียนขึ้นเพื่อลงใน Facebook Page
ของ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดต่างๆ มูลนิธิสัมมาอาชีวะเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์
จึงได้ขออนุญาต นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ เจ้าของบทความ
นำมารวบรวมเป็นเนื้อหาส่วนเพิ่มเติมไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ตอน สารกันบูด (Preservative) ปัจจัยรบกวนที่สำคัญในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

ตอน ตรวจการสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ด้วยกรดฟอร์มิก (Formic acid) ได้หรือไม่

ตอน สารหนู (Arsenic)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์