สไลด์บรรยาย

รวบรวมสไลด์ประกอบการบรรยายวิชาการความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์
ที่ นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ ได้รับเชิญไปบรรยาย ณ สถานที่ต่างๆ
สไลด์บรรยายความรู้เหล่านี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยความยินดีครับ

 

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง การปรับตัวต่อการทำงานเป็นกะ (Rotational Shift Work)
บรรยายให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลนครปฐมและโรงพยาบาลเครือข่าย
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมจตุภัทร อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง หลักการประเมินความพร้อม (ด้านสุขภาพ) ในการทำงาน (Fitness to Work)
บรรยายให้กับนิสิตปริญญาโทหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง PH 303 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง การดูแลผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน (Return to Work Management)
บรรยายให้กับนิสิตปริญญาโทหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง PH 303 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง หลักการเดินสำรวจโรงงาน (Walkthrough Survey in Occupational Health)
บรรยายให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรหลักการและการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 รพ.กรุงเทพระยอง
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง หลักการพื้นฐานด้านการยศาสตร์ (Basic Ergonomics)
บรรยายให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรหลักการและการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 รพ.กรุงเทพระยอง
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง พิษจากตัวทำละลาย (Solvent Poisoning)
บรรยายให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรหลักการและการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 รพ.กรุงเทพระยอง
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง พิษจากแก๊ส (Gas Poisoning)
บรรยายให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรหลักการและการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 รพ.กรุงเทพระยอง
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง หลักการพื้นฐานทางด้านพิษวิทยา (Basic Toxicology)
บรรยายให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรหลักการและการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 รพ.กรุงเทพระยอง
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
บรรยายให้กับพนักงานบริษัทมาบตาพุดแท็งค์เทอร์มินัล จำกัด และบริษัทในเครือ SCG
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง Auditorium ที่ทำการนิคมอุตสาหกรรม R.I.L. จ.ระยอง
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker)
บรรยายให้กับแพทย์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 413 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง มารู้จักกับโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
บรรยายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง หลักการพื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
บรรยายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย
บรรยายในงานประชุมวิชาการโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ "กลุ่มอาชีพกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์"
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.นพรัตนราชธานี
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง ความผิดปกติที่พบบ่อยจากการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์
บรรยายให้กับพนักงานบริษัทโมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ บริษัทโมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 จ.ชลบุรี
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง หลักการเฝ้าระวังทางสุขภาพ (Health Surveillance)
บรรยายให้กับพยาบาลผู้เข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาชีวอนามัย 60 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง จัดโดย รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง การตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Physical Examination)
บรรยายให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมคุณหญิงตวงภาสกร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
บรรยายให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมจัดโดยสำนักระบาดวิทยา
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเพชรพิมาน บูติก รีสอร์ต
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง การเขียนรายงานวินิจฉัยโรคจากการทำงาน (Report Occupational Disease)
บรรยายให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมอบรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมต้นโมก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน (Occupational Disease Diagnosis)
บรรยายให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมอบรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมต้นโมก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว
ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์