สรุปการตรวจทางห้องปฏิบัติการของสารเคมีอันตราย
ที่นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพ

 

ขอเชิญดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลสรุปการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อดูระดับสารเคมีหรือสารเมตาโบไลต์ในร่างกาย
ตามมาตรฐานขององค์กร American Conference of Governmental Inductrial Hygienist (ACGIH) - BEI 2013
เปรียบเทียบกับสารเคมีอันตรายที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทย คือ ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่องกำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552

ข้อมูลสรุปโดย พญ.ดาริกา วอทอง ขอเชิญดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูล

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์