แผ่นงาน MS Excel สำหรับวิเคราะห์ผลตรวจการได้ยิน

 

ไฟล์แผ่นงานของโปรแกรม MS Excel 2007 นี้ เป็นแผ่นงานสำหรับเก็บข้อมูลและช่วยในการเปรียบเทียบ
ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ของพนักงานแต่ละคน เปรียบเทียบกับผลการตรวจพื้นฐาน (Baseline)
ในโรงงานที่จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ

แบบที่ 1

แผ่นงานแบบที่ 1 ในไฟล์จะเก็บข้อมูลพนักงานได้ 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจได้สูงสุด 60 ปี
โดยจะเปรียบเทียบกับผลการตรวจพื้นฐาน (Baseline) แยกหูขวาและหูซ้าย แบบความถี่ต่อความถี่
เกณฑ์ที่ใช้ในแผ่นงานนี้ใช้เกณฑ์ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553

วิธีใช้ ป้อนข้อมูลปีที่ตรวจลงในช่องสีเหลือง ป้อนข้อมูลผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของหูขวาลงในช่องสีแดง
และป้อนข้อมูลผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของหูซ้ายลงในช่องสีน้ำเงิน โดยเริ่มจากปีที่ 1 เป็นผลการตรวจพื้นฐาน
เมื่อกรอกข้อมูลในปีต่อๆ ไป ผลการคำนวณจะปรากฎขึ้นในช่องสีเขียวอ่อน และช่องสีเขียวแก่
ผลการพิจารณาว่าระดับการได้ยินที่ลดลงเกินเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายหรือไม่จะปรากฎในช่องสีส้ม

ดาวน์โหลดแผ่นงานแบบที่ 1 คลิกที่นี่

แบบที่ 2

แผ่นงานแบบที่ 2 ในไฟล์จะเก็บข้อมูลพนักงานได้ 1 คน วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจได้สูงสุด 19 ปี
โดยจะเปรียบเทียบกับผลการตรวจพื้นฐาน (Baseline) แยกหูขวาและหูซ้าย แบบความถี่ต่อความถี่
เกณฑ์ที่ใช้ในแผ่นงานนี้มี 3 เกณฑ์ ได้แก่ (1) เกณฑ์ Standard threshold shift ขององค์กร OSHA
(2) เกณฑ์ Significant threshold shift ขององค์กร NIOSH และ (3) เกณฑ์การส่งต่อพอแพทย์ หู คอ จมูก
ขององค์กร AAO-HNS ฉบับปี ค.ศ 1983

ดาวน์โหลดแผ่นงานแบบที่ 2 คลิกที่นี่

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์