แผ่นงาน MS Excel สำหรับวิเคราะห์ผลตรวจการได้ยิน

 

ไฟล์แผ่นงานของโปรแกรม MS Excel 2007 นี้ เป็นแผ่นงานสำหรับเก็บข้อมูลและช่วยในการเปรียบเทียบ
ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ของพนักงานแต่ละคน เปรียบเทียบกับผลการตรวจพื้นฐาน (Baseline)
ในโรงงานที่จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553

แผ่นงานนี้ 1 ไฟล์เก็บข้อมูลพนักงานได้ 10 คน เก็บข้อมูลผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินได้สูงสุด 60 ปี
โดยจะเปรียบเทียบกับผลการตรวจพื้นฐาน (Baseline) แยกหูขวาและหูซ้าย แบบความถี่ต่อความถี่

วิธีใช้ ป้อนข้อมูลปีที่ตรวจลงในช่องสีเหลือง ป้อนข้อมูลผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของหูขวาลงในช่องสีแดง
และป้อนข้อมูลผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของหูซ้ายลงในช่องสีน้ำเงิน โดยเริ่มจากปีที่ 1 เป็นผลการตรวจพื้นฐาน
เมื่อกรอกข้อมูลในปีต่อๆ ไป ผลการคำนวณจะปรากฎขึ้นในช่องสีเขียวอ่อน และช่องสีเขียวแก่
ผลการพิจารณาว่าระดับการได้ยินที่ลดลงเกินเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายหรือไม่จะปรากฎในช่องสีส้ม

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่าน
เผื่อว่าจะนำไปใช้ในการทำงานของท่านได้ ดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดแผ่นงาน

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์