สรุปข้อมูลสถิติโรคจากการประกอบอาชีพจาก รง.506/2

 

ระบบเฝ้าระวังเชิงรับ รง.506/2 เป็นระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระบบหนึ่งของประเทศไทย
ดำเนินการโดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักในการเฝ้าระวังป้องกันโรคกลุ่ม envocc ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ผลจากการดำเนินการระบบเฝ้าระวังนี้ ทำให้ประเทศได้ข้อมูลสถิติจำนวนโรคทางด้าน envocc มาด้วย
แม้ว่าตัวเลขสถิติอาจน้อยกว่าจำนวนโรคที่เกิดขึ้นจริงทั้งประเทศ เนื่องจากระบบยังมีข้อจำกัดในการรายงานข้อมูลอยู่บ้าง
แต่ก็เป็นระบบที่สามารถบอกแนวโน้มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้ดี

ลิขสิทธิ์ของเอกสารชุดนี้ เป็นของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
มูลนิธิสัมมาอาชีวะได้รับอนุญาตจาก ท่านอาจารย์แสงโฉม ศิริพานิช ผู้สรุปข้อมูลให้ดำเนินการเผยแพร่ได้
จึงขออนุญาตทำการเผยแพร่ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทุกท่านครับ

ดาวน์โหลดเอกสาร

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์