พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

 

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 นี้
เป็นกฎหมายแม่บทในการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ
ที่ผู้ทำงานทางด้านนี้ทุกคนควรศึกษาทำความเข้าใจไว้ กฎหมายฉบับนี้ จะช่วยให้การพัฒนางานทางด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศเจริญก้าวหน้าขึ้นได้

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ
เผื่อว่าจะนำไปใช้ในสถานประกอบการของท่านได้บ้าง ดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติ

สำหรับคำชี้แจงรายละเอียดและความมุ่งหมายในการออกพระราชบัญญัติ โดยกระทรวงแรงงาน
สามารถดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดคำชี้แจงพระราชบัญญัติ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์