พระราชบัญญัติประกันสังคม

 

พระราชบัญญัติประกันสังคม เป็นกฎหมายแม่บทในการดำเนินงานด้านประกันสังคมของประเทศไทย
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทำให้เกิดการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมขึ้น
ทำให้เกิดการดูแลทั้งในเรื่องสวัสดิการและสุขภาพให้กับผู้ประกันตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานในระบบ
ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการทั่วประเทศ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ รวมถึงลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐบางตำแหน่ง
ซึ่งผู้ประกันตนเหล่านี้ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติ

*** 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ***
พระราชบัญญัติประกันสังคม ออกมาในครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันมีการปรับปรุงแก้ไขถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ
ดาวน์โหลดเอกสารได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์