แบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง

 

แบบฟอร์มนี้คือแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง (หรือที่นิยมเรียกกันแบบย่อๆ ว่า "สมุดความเสี่ยง")
ตาม "ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง
ที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือความเจ็บป่วย
การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551"

สมุดสุขภาพประจำตัวลูกจ้าง หรือ สมุดความเสี่ยงนี้ เป็นเอกสารที่ทางโรงงานจะต้องจัดทำ
ให้กับลูกจ้างคนที่ทำงานสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพต่างๆ และเก็บไว้เป็นหลักฐานประจำตัวของลูกจ้าง
เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของลูกจ้างในระยะยาวครับ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ
เผื่อว่าจะนำไปใช้ในสถานประกอบการของท่านได้บ้าง ดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง พ.ศ. 2551

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์