ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมี พ.ศ. 2555

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4439 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสากรรมฉบับนี้ เป็นเอกสารที่ช่วยเป็นแนวทางให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
ได้ใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานสัมผัสสารเคมีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนี้ได้จากลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวง

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์