ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องแนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2555

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4409 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ

ประกาศกระทรวงอุตสากรรมฉบับนี้ เป็นแนวทางที่ช่วยให้สถานประกอบกิจการ
ที่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใช้ในการดูแลสุขภาพของพนักงานของตนเอง
เนื้อหาภายในมีการอธิบายรายละเอียดในการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
หลายฉบับที่ออกมาก่อนหน้า และมีการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจสุขภาพไว้อย่างละเอียดด้วย

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวง

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์