ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง
พ.ศ. 2543

 

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมฉบับนี้ เป็นระเบียบเก่าที่กล่าวถึงการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีการต่างๆ
ได้แก่ Checklist, What If Analysis, Hazard and Operability Study (HAZOP), Fault Tree Analysis,
Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), และ Event Tree Analysis รวมถึงวิธีการประเมินความเสี่ยง
โดยใช้การประเมินตามระดับคะแนน ระเบียบฉบับนี้ออกมาในปี พ.ศ. 2543

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ
เผื่อว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานของท่านได้ ดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้

ดาวน์โหลดระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์