กฎหมายการตรวจสุขภาพ
การทำงานในที่อับอากาศ งานดำน้ำ และงานเดินเรือทะเล

 

กฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่มีการกล่าวถึงการตรวจสุขภาพ
ให้กับคนทำงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะ 3 กลุ่ม คือ งานในที่อับอากาศ งานดำน้ำ และงานเดินเรือทะล
มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ

กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547

ดาวน์โหลดกฎกระทรวงแรงงาน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง โรคที่ห้ามทำงานประดาน้ำ พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจสุขภาพคนประจำเรือและการออกประกาศนียบัตรสุขภาพ พ.ศ. 2554

ดาวน์โหลดระเบียบกรมเจ้าท่า

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์