พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

 

พระราชบัญญัติเงินทดแทน เป็นกฎหมายแม่บทในการดำเนินงานด้านเงินทดแทนของประเทศไทย
ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทน และการจ่ายเงินทดแทนให้กับคนทำงานที่เจ็บป่วยเป็นโรคจากการทำงาน
หรือประสบอันตรายจากการทำงานด้วย พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาในปี พ.ศ. 2537

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ
ดาวน์โหลดเอกสารได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติเงินทดแทน

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์