ประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดสารเคมีอันตราย

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่ระบุชนิดของสารเคมีอันตรายหลายชนิด
ที่หากมีการใช้ในกิจการใด นายจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามความเสี่ยงของพิษสารเคมีนั้น
เป็นการสนับสนุนให้ลูกจ้างทำงานกับสารเคมีอันตรายได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ
เผื่อว่าจะนำไปใช้ในสถานประกอบการของท่านได้บ้าง ดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงแรงงาน

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์