ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
(ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560) เป็นกฎหมายที่กำหนดค่าขีดจำกัดของระดับสารเคมีอันตรายชนิดต่างๆ
ในบรรยากาศภายในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่าน
สามารถดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์