แบบประเมินความพร้อมทางสุขภาพ
สำหรับผู้สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ

 

แบบประเมินความพร้อมทางสุขภาพสำหรับผู้สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
หรือ Respirator Medical Evaluation Questionnaire นี้
ทำการแปลมาจากข้อกฎหมาย Occupational safety and health standards - Personal protective equipment
Standard number 1910.134 (29 CFR 1910.134) ส่วน Appendix C
โดยองค์กร Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
ใช้สำหรับคัดกรองปัญหาสุขภาพในคนทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ใส่อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ (Respirator)
มูลนิธิสัมมาอาชีวะทำการแปลเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561
เผยแพร่ไว้เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา (Educational purpose) และมิใช่เพื่อการค้า (Non-commercial)

แบบประเมินความพร้อมทางสุขภาพสำหรับผู้สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์