แบบฟอร์มการตรวจทางด้านอาชีวอนามัย
ฉบับ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจทางด้านอาชีวอนามัย ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพปอด, การได้ยิน,
การมองเห็น, และการตรวจตาบอดสี จัดทำในรูปแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ในแบบฟอร์มเดียว
เพื่อให้นำไปใช้ตรวจและอธิบายผลการตรวจให้กับคนทำงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้

แบบฟอร์มชุดนี้เผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์
ทำการเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560
อนุญาตให้ผู้ทำงานด้านอาชีวอนามัยสามารถนำไปปรับใช้ในการตรวจสุขภาพคนทำงานภายในองค์กรของท่านได้

แบบฟอร์มการตรวจสมรรถภาพปอดในงานอาชีวอนามัย ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ
(Record Form of Spirometry in Occupational Health Setting) [Thai-English Version]

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบที่ 1 (แนวนอน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบที่ 2 (แนวตั้ง)

แบบฟอร์มการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ
(Record Form of Audiometry in Occupational Health Setting) [Thai-English Version]

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ
(Record Form of Vision Screening Test in Occupational Health Setting) [Thai-English Version]

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรณีใช้เครื่องตรวจ Titmus รุ่น V2 / V4 / i400 / i250 / i200 หรือรุ่นใกล้เคียง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรณีใช้เครื่องตรวจ Titmus รุ่น 2A / 2S หรือรุ่นใกล้เคียง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรณีใช้เครื่องตรวจ Optec รุ่น 2000 / 2500 / 5000 / 5000P หรือรุ่นใกล้เคียง

แบบฟอร์มการตรวจตาบอดสีในงานอาชีวอนามัย ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ
(Record Form of Color Blindness Test in Occupational Health Setting) [Thai-English Version]

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรณีใช้แผ่นตรวจ Ishihara Test ชนิด 38 แผ่นตรวจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรณีใช้แผ่นตรวจ Ishihara Test ชนิด 24 แผ่นตรวจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรณีใช้แผ่นตรวจ Ishihara Test ชนิด 14 แผ่นตรวจ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์