แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ
(ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ (Confined-space)
ฉบับภาษาไทย (Thai version) และภาษาอังกฤษ (English version) นี้
ใช้สำหรับการตรวจเพื่อประเมินความพร้อมในการทำงานของคนทำงานในที่อับอากาศ

แบบฟอร์มนี้เผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์
อนุญาตให้ผู้ทำงานด้านอาชีวอนามัยสามารถนำไปปรับใช้ในการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ
ภายในองค์กรของท่านเองได้ เพื่อการดูแลสุขภาพของคนทำงานในที่อับอากาศให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ (ฉบับภาษาไทย)

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์