ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ฐานข้อมูล Thailand's Toxicological Profile Database (THAITOX) จะเปลี่ยนชื่อเป็น
ฐานข้อมูล "Occupational Toxicology (OCCTOX)"
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาภายในฐานข้อมูลมากขึ้นนะครับ
โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะจะทยอยนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล OCCTOX และลบข้อมูลเก่าใน THAITOX ทิ้ง
ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ท่านยังสามารถใช้ฐานข้อมูล THAITOX ได้เช่นเดิม
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ทั้ง OCCTOX และ THAITOX เข้าดูได้ฟรีครับ

 

คำชี้แจง

บทนำ

อธิบายคำย่อ

หลักการพื้นฐานทางด้านพิษวิทยา

วิธีการอ่านป้ายระบุอันตรายสารเคมี

ทอกซิโดรม (Toxidrome)

พิษวิทยาอาชีพ

Acetaldehyde

Acetone

Aluminium

Antimony

Arsenic

Beryllium

Bis(chloromethyl) ether

Carbon dioxide

Carbon tetrachloride

Ethanol

Ethylene oxide

Glutaraldehyde

Glyphosate

Iron

Nitrous oxide

Paraquat

Phosphorus

Propane

Propylene glycol

Zinc

 

 

ส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเก่าในฐานข้อมูล THAITOX ซึ่งในปัจจุบันท่านยังสามารถใช้งานได้
ทางมูลนิธิสัมมาอาชีวะจะทยอยนำข้อมูลส่วนนี้ปรับปรุงเข้าสู่ฐานข้อมูล OCCTOX ต่อไปครับ

 

คำชี้แจง

Acrolein

Acrylonitrile

Ammonia

Benzene

1,3-Butadiene

Cadmium

Carbon disulfide

Carbon monoxide

Chlorine

Chloroacetic acid

Chloroform

Chromium

Cumene

Cyanide

Cyclohexane

Ethylene glycol

Formaldehyde

n-Hexane

Hydrochloric acid

Hydrofluoric acid

Hydrogen sulfide

Isopropyl alcohol

Lead

Manganese

Mercury

Methanol

Methyl bromide

Methyl ethyl ketone

Methylene chloride

Nickel

Nitric acid

Nitrogen dioxide

Osmium

Phenol

Phosgene

Phosphine

Sodium persulfate

Styrene

Sulfur dioxide

Sulfuric acid

Tetrachloroethylene

Thallium

Toluene

Toluene diisocyanate

Trichloroethylene

Vanadium

Vinyl chloride

Xylene

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์