มารู้จักกับการเฝ้าระวังทางสุขภาพ
โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

 

บรรยายในหลักสูตรอาชีวอนามัยพื้นฐาน 60 ชั่วโมง สำหรับพยาบาล วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมโรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง จัดโดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์