โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ (Occupational Skin Diseases)
โดย นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ

 

 

 

 

 

 

การบรรยายเรื่อง โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ
สอนโดย นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ
ให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมคุณหญิงตวงภาสกร์

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์