การดูแลผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน
โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยายเรื่อง การดูแลผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน
สอนโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
ให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมคุณหญิงตวงภาสกร์

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์