อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment)
โดย นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ

 

 

 

 

การบรรยายเรื่อง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment)
โดย นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ
บรรยายให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมคุณหญิงตวงภาสกร์

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์