สิ่งคุกคามทางกายภาพ 1 (Physical Hazard Part 1)
โดย นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ

 

 

 

 

 

 

การบรรยายเรื่อง สิ่งคุกคามทางกายภาพ 1 (แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน)
สอนโดย นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ
ให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมคุณหญิงตวงภาสกร์

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์