พิษจากโลหะหนัก
โดย รศ.นพ.โยธิน เบญจวัง

 

 

 

การบรรยายเรื่อง พิษจากโลหะหนัก
ประกอบการสอนหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ 2 เดือน จัดโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.นพรัตนราชธานี

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์