หลักการพื้นฐานด้านการยศาสตร์ (Basic ergonomics)
โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

 

 

 

วิดีโอการบรรยายเรื่อง หลักการพื้นฐานด้านการยศาสตร์ (Ergonomics)
โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.สมิติเวช ศรีราชา
บรรยายให้กับพยาบาลผู้เข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาชีวอนามัยสำหรับพยาบาล 60 ชั่วโมง
จัดโดย รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์