ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรม
โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

 

การบรรยายหัวข้อ "ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรม (Biomarker of Industrial Chemicals)
บรรยายในงานประชุม "เวทีสานพลังสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัยเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพในสถานประกอบการ" จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ สสส.
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ต บางแสน จ.ชลบุรี

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์