ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

 

 

 

การบรรยายเรื่อง ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker)
ประกอบการสอนหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ 2 เดือน จัดโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.นพรัตนราชธานี

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์