Highlight VDO: การรองรับอุบัติภัยสารเคมีในสถานประกอบการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์ด้วยตนเอง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
เนื้อหาในส่วนนี้ มูลนิธิสัมมาอาชีวะได้ทำการรวบรวมวีดีโอสอนความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ทำการบรรยาย ณ สถานที่ต่างๆ เอาไว้
วีดีโอทั้งหมดเผยแพร่โดยได้รับอนุญาตแล้ว ทำการเผยแพร่เป็นสาธารณะ และสามารถดูได้ฟรี
(หมายเหตุ: ควรรับฟังการบรรยายโดยใช้หูฟัง เพื่อคุณภาพเสียงที่ดี)

หัวข้อการบรรยายด้านอาชีวเวชศาสตร์ (Topics in Occupational Medicine)

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรม (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 22 ก.พ. 2561)

พิษโลหะหนักและอันตรายจากสารเคมี (พญ.เกศ ชัยวัชราภรณ์ - 4 ธ.ค. 2558)

การรองรับอุบัติภัยสารเคมีในสถานประกอบการ (คุณชวลิต ชีวะเกตุ - 4 ธ.ค. 2558)

ตรวจสุขภาพประจำปี...ดีอย่างไร 2 (นพ.สัจจพล พงษ์ภมร - 4 ธ.ค. 2558)

ตรวจสุขภาพประจำปี...ดีอย่างไร 1 (นพ.สิริชัย ชัยสุธรรมพร - 27 พ.ย. 2558)

หลักการพื้นฐานด้านการยศาสตร์ (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 27 ต.ค. 2558)

โรคจากสิ่งแวดล้อมในเมืองไทย...ร่วมแก้ไขเพื่ออนาคตของเรา (ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ - 17 ต.ค. 2556)

หลักการพื้นฐาน EHIA (รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก - 17 ต.ค. 2556)

ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคพิษตะกั่วจากการทำงาน (พญ.เกศ สัตยพงศ์ - 17 ต.ค. 2556)

โรคผิวหนังจากการทำงาน...อันตรายใกล้ตัว (พญ.ประณีต สัจจเจริญพงษ์ - 17 ต.ค. 2556)

หลักการพื้นฐานทางด้านพิษวิทยา (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 12 มิ.ย. 2556)

มารู้จักกับการเฝ้าระวังทางสุขภาพ (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 12 มิ.ย. 2556)

ความพร้อมในการทำงานและการดูแลผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 20 ก.ย. 2555)

การตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 20 ก.ย. 2555)

ความปลอดภัยในการทำงานและการประเมินความเสี่ยง (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 20 ก.ย. 2555)

หลักการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 19 ก.ย. 2555)

มารู้จักกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 19 ก.ย. 2555)

หลักการพื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์ (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 19 ก.ย. 2555)

พิษจากโลหะหนัก (รศ.นพ.โยธิน เบญจวัง - 20 มิ.ย. 2555)

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 8 มิ.ย. 2555)

การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 16 มี.ค. 2555)

กรณีศึกษา พิษจากแก็สฟอสฟีน (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 16 มี.ค. 2555)

กรณีศึกษา อุบัติเหตุจากรถสีข้าว (คุณดวงฤดี โชติกลาง - 16 มี.ค. 2555)

กรณีศึกษา พิษจากมันสำปะหลังดิบ (คุณอภิรัตน์ จงประดับชัย - 16 มี.ค. 2555)

สารก่อมะเร็งในบ้าน รังสีจากเครื่องใช้ในบ้าน (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 14 มี.ค. 2555)

สารก่อมะเร็งในบ้าน พลาสติก (ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง - 14 มี.ค. 2555)

สารก่อมะเร็งในบ้าน แร่ใยหิน (คุณมาลี พงษ์โสภณ - 14 มี.ค. 2555)

การตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 21 ก.พ. 2555)

การดูแลผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 21 ก.พ. 2555)

หลักการเดินสำรวจโรงงาน (นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ - 20 ก.พ. 2555)

โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง (นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ - 17 ก.พ. 2555)

โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ (นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ - 17 ก.พ. 2555)

อาชีวอนามัยในโรงพยาบาล (นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ - 15 ก.พ. 2555)

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ - 14 ก.พ. 2555)

การยศาสตร์พื้นฐาน (นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ - 14 ก.พ. 2555)

สิ่งคุกคามทางกายภาพ 2 ความกดอากาศ รังสี (นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ - 14 ก.พ. 2555)

สิ่งคุกคามทางกายภาพ 1 แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน (นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ - 14 ก.พ. 2555)

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ - 13 ก.พ. 2555)

ความปลอดภัยในการทำงาน (นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ - 13 ก.พ. 2555)

บทนำอาชีวเวชศาสตร์ (นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ - 13 ก.พ. 2555)

การป้องกันโรคจากการทำงาน (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 27 ธ.ค. 2554)

หลักการพื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์ (นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ - 27 ธ.ค. 2554)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์