หลักสูตรอบรม

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ได้ที่หน้า "หลักสูตรอบรม" หน้านี้ครับ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

*** 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ***
ขอขอบคุณผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรมทางด้านอาชีวอนามัย
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 หลักสูตร
1. วันที่ 7 - 9 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรการตรวจสมรรถภาพมองเห็นในงานอาชีวอนามัย รุ่นที่ 3
2. วันที่ 14 - 16 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรการตรวจสมรรถภาพปอดในงานอาชีวอนามัย รุ่นที่ 3
3. วันที่ 21 - 23 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย รุ่นที่ 3
4. วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4
แล้วพบกันในวันอบรมครับ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร กรุณาติดต่อ น.ส.รัฐณัฐอร เพ็ชร์สาริกิจ (คุณนก)
ที่หมายเลข 038-921820 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

หลักสูตร: หลักการและการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย

หลักสูตร: หลักการและการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย
(Course: Principles and Practices in Occupational Health)
เป็นหลักสูตรที่สอนความรู้พื้นฐานทางด้านอาชีวอนามัยและวิธีการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้วิชาอาชีวอนามัยและผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการทบทวนความรู้
หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับอบรมจากหลากหลายวิชาชีพมาทำความรู้จักและเป็นเครือข่ายกัน
ระยะเวลาฝึกอบรม 60 ชั่วโมง (จันทร์ - ศุกร์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เวลา 9.00 - 16.00 น.)

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรอบรม คลิกที่นี่

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรอบรม คลิกที่นี่

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรอบรม คลิกที่นี่

หลักสูตร: หลักการและเทคนิคการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรม

หลักสูตร: หลักการและเทคนิคการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรม
(Course: Principles and Techniques in Biomarker Testing of Industrial Chemicals)
เป็นหลักสูตรที่สอนหลักการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ อย่างถูกวิธี
เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของคนที่ทำงานสัมผัสสารเคมี
หลักสูตรนี้ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00 - 16.00 น.)

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรอบรม คลิกที่นี่

รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรอบรม คลิกที่นี่

รุ่นที่ 3 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรอบรม คลิกที่นี่

หลักสูตร: การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย

หลักสูตร: การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย
(Course: Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)
เป็นหลักสูตรที่สอนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย
จัดขึ้นสำหรับ แพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข ที่สนใจการตรวจด้านอาชีวอนามัยอย่างมีคุณภาพ
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน (รวม 25 ชั่วโมง) แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 15 ชั่วโมง

รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 15 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรอบรม คลิกที่นี่

รุ่นที่ 2 วันที่ 14 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรอบรม คลิกที่นี่

หลักสูตร: การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย

หลักสูตร: การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย
(Course: Vision Tests in Occupational Health Setting)
เป็นหลักสูตรที่สอนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย
จัดขึ้นสำหรับ แพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข ที่สนใจการตรวจด้านอาชีวอนามัยอย่างมีคุณภาพ
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน (รวม 25 ชั่วโมง) แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 15 ชั่วโมง

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรอบรม คลิกที่นี่

รุ่นที่ 2 วันที่ 6 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรอบรม คลิกที่นี่

หลักสูตร: การตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

หลักสูตร: การตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
(Course: Audiometry in Occupational Health Setting)
เป็นหลักสูตรที่สอนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
จัดขึ้นสำหรับ แพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข ที่สนใจการตรวจด้านอาชีวอนามัยอย่างมีคุณภาพ
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน (รวม 25 ชั่วโมง) แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 15 ชั่วโมง

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรอบรม คลิกที่นี่

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรอบรม คลิกที่นี่

งานประชุมวิชาการมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

พ.ศ. 2560 ชื่องานประชุม "สุขภาพพร้อมทำงาน สถานประกอบการมั่นใจ"
จัดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว 1-2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่

พ.ศ. 2558 ชื่องานประชุม "เครือข่ายสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ"
จัดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม บางปู
ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่
จัดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่

พ.ศ. 2556 ชื่องานประชุม "โรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมน่ารู้"
จัดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่

พ.ศ. 2555 ชื่องานประชุม "พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ จังหวัดระยอง"
จัดเมื่อวันที่ 19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์