หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ชื่อหนังสือ: การดูแลผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน


ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์