หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ชื่อหนังสือ: แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวอนามัย ฉบับปี ค.ศ. 2012


ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์