หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ชื่อหนังสือ: คำแนะนำเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2562


ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์