หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ชื่อหนังสือ: อาชีวเวชศาสตร์กับพระพุทธศาสนา


ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์