หนังสือเผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ชื่อหนังสือ: การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์
[เผยแพร่โดยได้รับอนุญาตจาก รศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์ เจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว]


ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์