หนังสือแจกฟรี

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือที่เผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะได้ที่หน้านี้ ทุกเล่มแจกจ่ายเป็นการสาธารณะครับ

 

ชื่อหนังสือ: แรกเริ่มเรียนรู้อาชีวเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

ชื่อหนังสือ: การดูแลผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน
วันที่เผยแพร่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหนังสือ: แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย พ.ศ. 2559
วันที่เผยแพร่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

ชื่อหนังสือ: ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม
วันที่เผยแพร่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ชื่อหนังสือ: แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย พ.ศ. 2558
วันที่เผยแพร่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ชื่อหนังสือ: แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย พ.ศ. 2557
วันที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ชื่อหนังสือ: แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2557
วันที่เผยแพร่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ชื่อหนังสือ: เวชปฏิบัติด้านอาชีวเวชศาสตร์ ฉบับจัดทำ พ.ศ. 2556
วันที่เผยแพร่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ: คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตน้ำยางพารา
วันที่เผยแพร่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ: คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย
วันที่เผยแพร่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ: หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ - แนะทางวิปัสสนา
วันที่เผยแพร่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ: หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ - ไขข้อธรรม
วันที่เผยแพร่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ: หลวงปู่หล้า ตอบปัญหาธรรมะ - ปัญหาชาวบ้าน
วันที่เผยแพร่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ: แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวอนามัย ฉบับปี ค.ศ. 2012
วันที่เผยแพร่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ชื่อหนังสือ: คู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง
วันที่เผยแพร่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ชื่อหนังสือ: อาชีวเวชศาสตร์กับพระพุทธศาสนา
วันที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ชื่อหนังสือ: ฝั่งฟาง
วันที่เผยแพร่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ชื่อหนังสือ: โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน
วันที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชื่อหนังสือ: คู่มือการลงรหัส ICD-10 สำหรับโรคจากการประกอบอาชีพ
วันที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์