กิจกรรมมูลนิธิ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมพัฒนางานด้านอาชีวเวชศาสตร์และช่วยเหลือสังคม
ตามระยะเวลาที่มีโอกาสเอื้ออำนวย ตัวอย่างกิจกรรมของมูลนิธิเรามีดังนี้

กิจกรรม: จัดทำและเผยแพร่หนังสือ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ จัดทำหนังสือวิชาการที่เกี่ยวกับทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และหนังสือธรรมะดีๆ
ออกเผยแพร่และแจกจ่ายแก่สาธารณะโดยไม่คิดมูลค่าและไม่สงวนลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
ที่สนใจงานด้านอาชีวเวชศาสตร์และธรรมะ ได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

กิจกรรม: ร่วมบริจาคเงินให้กับโครงการต่างๆ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะมีกิจกรรมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับองค์กรที่จัดโครงการอันเป็นสาธารณะประโยชน์
เช่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โครงการวิปัสสนากรรมฐาน โครงการมอบทุนการศึกษา อยู่เป็นระยะ

กิจกรรม: เลี้ยงเด็กกำพร้า

กรรมการของมูลนิธิสัมมาอาชีวะพร้อมทั้งญาติมิตร ร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าผู้ด้อยโอกาส
อยู่เป็นระยะ ตามโอกาสเวลาที่เอื้ออำนวย เพื่อช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล

กิจกรรม: จัดงานประชุมวิชาการ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ จัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการทางด้านอาชีวเวชศาสตร์อยู่เป็นระยะ
ซึ่งเป็นการจัดบรรยายความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ในหัวข้อที่น่าสนใจ ให้กับบุคลากรที่ทำงาน
ด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย รวมถึงประชาชนที่สนใจเข้าฟัง โดยเป็นการประชุมที่ไม่เก็บค่าลงทะเบียน

กิจกรรม: ออกบรรยายให้ความรู้

กรรมการของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการความรู้ที่เกี่ยวกับทางด้านอาชีวเวชศาสตร์,
อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย, และสิ่งแวดล้อม ให้กับอค์กรต่างๆ อยู่เป็นระยะตามโอกาส
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองที่เกี่ยวกับการทำงานและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์