ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ชื่อมูลนิธิ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ประวัติการจัดตั้ง

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ เกิดขึ้นจากแนวคิดของคนในวงการอาชีวเวชศาสตร์ และ อาชีวอนามัยในประเทศไทย
ที่ต้องการพัฒนางานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ควบคู่ไปกับการทำความดี มีศาสนาเป็นหลักยึดในการดำเนินงาน
บุคคล 2 ท่าน ที่เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งคือ นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และ คุณรัตนา
ทองศรี พยาบาลอาชีวอนามัย โดยแรกเริ่มได้จัดตั้งเป็นชมรมขึ้นก่อน ให้ชื่อว่า "ชมรมสัมมาอาชีวะ" ซึ่งมี
ความหมายถึงทั้งในเรื่องอาชีวเวชศาสตร์ และ เรื่องศาสนาในคำเดียวกัน ชมรมสัมมาอาชีวะจัดตั้งขึ้น
ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

หลังจากได้ดำเนินงานมาระยะหนึ่ง และชมรมมีจำนวนสมาชิกที่มีจิตสาธารณะ มาร่วมดำเนินงานมากยิ่งขึ้น
เป็นลำดับ จึงได้ทำการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ ในชื่อ "มูลนิธิสัมมาอาชีวะ" เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

(1) เพื่อพัฒนางานวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์

(2) เพื่อส่งเสริมศาสนาและทำกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี

คติพจน์ประจำมูลนิธิ

อาชีวเวชศาสตร์คู่ศาสนา

พุทธศาสนสุภาษิตประจำมูลนิธิ

ธมฺเมน วิตฺตเมเสยฺย (บุคคลพึงหาเลี้ยงชีพ โดยทางชอบธรรม)

ตราสัญลักษณ์

เป็นรูปดอกบัวพ้นน้ำ หมายถึงปณิธานในการช่วยเหลือให้คนพ้นทุกข์
ฝีมือการวาดภาพโดย อาจารย์ กนกวรรณ์ เล็กดำรงศักดิ์

ที่อยู่

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ เลขที่ 800/3 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิสัมมาอาชีวะได้โดยทำการอีเมล์ถึง
นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ ประธานมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ที่อีเมล์ wwekburana@gmail.com

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ พ.ศ. 2559 - 2562

 1. ร.ต.นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ (ประธานมูลนิธิ)
 2. นางศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์ (รองประธานมูลนิธิ)
 3. พญ.ดาริกา วอทอง (เหรัญญิก)
 4. นางกนกอร เจริญผล
 5. นางเกสร วงศ์สุริยศักดิ์
 6. นางจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์
 7. นางจีรนันท์ จะเกร็ง
 8. ผศ.ดร.ฉันทนา จันทวงศ์
 9. ผศ.ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร
 10. นางเย็นฤดี แสงเพ็ชร
 11. น.ส.รัตนา ทองศรี
 12. นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ
 13. ดร.แสงโฉม ศิริพานิช
 14. รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก
 15. นางชฎายุ เลียวธิตินันทน์ (เลขานุการมูลนิธิ)

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ พ.ศ. 2554 - 2558

 1. ร.ต.นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ (ประธานมูลนิธิ)
 2. นางจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ (รองประธานมูลนิธิ)
 3. น.ส.นารี ขนสุวรรณ์ (เหรัญญิก)
 4. นางเกสร วงศ์สุริยศักดิ์
 5. นางจีรนันท์ จะเกร็ง
 6. ผศ.ดร.ฉันทนา จันทวงศ์
 7. นางชฎายุ เลียวธิตินันทน์
 8. น.ส.ชนิดา สมศรี
 9. พญ.นิภาภรณ์ กุศลาศัย
 10. อ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี
 11. น.ต.นพ.พิพัฒน์ พูลทรัพย์
 12. พญ.ภัทริยา มูลกาย
 13. น.ส.เย็นฤดี แสงเพ็ชร
 14. น.ส.รัตนา ทองศรี
 15. น.ส.วิจิตรา กลิ่นหอม
 16. นางศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์
 17. นพ.สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ
 18. ดร.แสงโฉม ศิริพานิช
 19. รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก
 20. นางอกนิษฐ์ ฆารกุล (เลขานุการมูลนิธิ)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์