หน้าแรก .. เกี่ยวกับเรา .. กิจกรรมมูลนิธิ .. หนังสือแจกฟรี .. OCCTOX .. ของดีแบ่งปัน .. หลักสูตรอบรม
ธรรมประดับใจ .. เกมน่าเล่น .. บทความวิชาการ .. TEL & TBM .. สไลด์บรรยาย .. E-Learning .. ของที่ระลึกมูลนิธิ
 

 

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Zinc" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(29 พฤศจิกายน 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Iron" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(28 พฤศจิกายน 2561)

มีการปรับปรุงตารางในหน้า "TEL" และ "TBM" (โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มา)
ดูการปรับปรุงนี้ได้ที่หน้า "TEL & TBM" ครับ

(26 พฤศจิกายน 2561)

ขอขอบคุณผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรมทางด้านอาชีวอนามัย
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 หลักสูตร
1. วันที่ 7 - 9 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรการตรวจสมรรถภาพมองเห็นในงานอาชีวอนามัย รุ่นที่ 3
2. วันที่ 14 - 16 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรการตรวจสมรรถภาพปอดในงานอาชีวอนามัย รุ่นที่ 3
3. วันที่ 21 - 23 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย รุ่นที่ 3
4. วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4
แล้วพบกันในวันอบรมครับ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร กรุณาติดต่อ น.ส.รัฐณัฐอร เพ็ชร์สาริกิจ (คุณนก)
ที่หมายเลข 038-921820 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

(24 พฤศจิกายน 2561)

มีบทความใหม่ในฐานข้อมูล OCCTOX
เรื่อง "พิษวิทยาอาชีพ (Occupational toxicology)" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(31 ตุลาคม 2561)

มีหนังสือเล่มใหม่ชื่อเรื่อง
"แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย พ.ศ. 2561"
ขอเชิญดาวน์โหลดได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(22 ตุลาคม 2561)

มีหนังสือเล่มใหม่ชื่อเรื่อง
"แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย พ.ศ. 2561"
ขอเชิญดาวน์โหลดได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(12 ตุลาคม 2561)

มีหนังสือเล่มใหม่ชื่อเรื่อง "แนวทางการตรวจและแปลผล
สมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย พ.ศ. 2561"
ขอเชิญดาวน์โหลดได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(8 ตุลาคม 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Glutaraldehyde" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(1 ตุลาคม 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Aluminium" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(27 กันยายน 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Propane" และ "Propylene glycol" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(26 กันยายน 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Arsenic" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(25 กันยายน 2561)

มีหนังสือเล่มใหม่ชื่อเรื่อง "การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์"
เขียนโดย รศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์
ขอเชิญดาวน์โหลดได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(24 กันยายน 2561)

มีหนังสือเล่มใหม่ชื่อเรื่อง "พิษวิทยาอาชีพ พ.ศ. 2561"
ขอเชิญดาวน์โหลดได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(30 สิงหาคม 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Acetaldehyde" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(14 สิงหาคม 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Nitrous oxide" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(13 สิงหาคม 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Glyphosate" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(9 สิงหาคม 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Carbon tetrachloride" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(8 สิงหาคม 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Antimony" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(7 สิงหาคม 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Ethylene oxide" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(25 กรกฎาคม 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Ethanol" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(13 กรกฎาคม 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Beryllium" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(11 กรกฎาคม 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "Phosphorus" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(10 กรกฎาคม 2561)

มีหนังสือเล่มใหม่ชื่อเรื่อง
"แนวทางการตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2561"
ขอเชิญดาวน์โหลดได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(22 มิถุนายน 2561)

ขอขอบคุณ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการสาธารณสุข
นักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกท่าน
ที่สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
หลักการและการดำเนินงานอาชีวอนามัย (Principles and Practices in Occupational Health)
จัดโดย รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง
ขออนุญาตปิดรับสมัคร เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วครับ

(20 มิถุนายน 2561)

ขอขอบคุณ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการสาธารณสุข
นักทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทุกท่าน
ที่สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "หลักการและเทคนิคการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรม"
(Principles and Technique in Biomarker Testing of Industrial Chemicals)
จัดโดย รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
ขออนุญาตปิดรับสมัคร เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วครับ

(26 พฤษภาคม 2561)

มีบทความฉบับปรับปรุงเรื่อง "อธิบายคำย่อ" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(23 พฤษภาคม 2561)

มีบทความใหม่ในฐานข้อมูล OCCTOX
เรื่อง "ทอกซิโดรม (Toxidrome)" ดูได้ที่หน้า "OCCTOX" ครับ

(11 พฤษภาคม 2561)

ขอขอบคุณ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ทุกท่าน
ที่สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย"
(Vision Tests in Occupational Health Setting)
จัดโดย รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันพุธที่ 6 - วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ รพ.กรุงเทพระยอง
ขออนุญาตปิดรับสมัคร เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วครับ

(10 พฤษภาคม 2561)

มีบทความใหม่เกี่ยวกับ Biomarker เรื่อง "หลักการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Principle of biomarker testing) "
ดูได้ที่หน้า "TEL & TBM" ครับ

(7 พฤษภาคม 2561)

มีบทความใหม่เกี่ยวกับ Biomarker เรื่อง "ไซลีน (Xylene)"
ดูได้ที่หน้า "TEL & TBM" ครับ

(2 พฤษภาคม 2561)

มีบทความใหม่เกี่ยวกับ Biomarker เรื่อง "สัญลักษณ์พิเศษ (Notations)"
ดูได้ที่หน้า "TEL & TBM" ครับ

(30 เมษายน 2561)

มีบทความใหม่เกี่ยวกับ Biomarker เรื่อง "เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling time)"
ดูได้ที่หน้า "TEL & TBM" ครับ

(9 เมษายน 2561)

ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ฐานข้อมูล Thailand's Toxicological Profile Database (THAITOX) จะเปลี่ยนชื่อเป็น
ฐานข้อมูล "Occupational Toxicology (OCCTOX)"
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาภายในฐานข้อมูลมากขึ้นนะครับ
โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะจะทยอยนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล OCCTOX และลบข้อมูลเก่าใน THAITOX ทิ้ง
ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ท่านยังสามารถใช้ฐานข้อมูล THAITOX ได้เช่นเดิม
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ทั้ง OCCTOX และ THAITOX เข้าดูได้ฟรีครับ

(8 เมษายน 2561)

ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารคำแนะนำทางวิชาการของมูลนิธิสัมมาอาชีวะฉบับใหม่
เรื่อง "คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า
จากภายนอกร่างกายแบบอัตโนมัติในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2561
(Guidance for Automated External Defibrillators in the Workplace 2018)"
ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(10 มีนาคม 2561)

ขอขอบคุณ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ทุกท่าน
ที่สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย"
(Audiometry in Occupational Health Setting)
จัดโดย รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ รพ.กรุงเทพระยอง
ขออนุญาตปิดรับสมัคร เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วครับ

(8 มีนาคม 2561)

มีบทความใหม่เรื่อง
"การทดสอบลานสายตาด้วยวิธีหันหน้าเข้าหากัน (Confrontation Testing of the Visual Field)"
อ่านได้ที่หน้า "บทความวิชาการ" ครับ

(18 มกราคม 2561)

ขอขอบคุณ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ทุกท่าน
ที่สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย"
(Pulmonary Function Test by Spirometry in Occupational Health Setting)
จัดโดย รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ รพ.กรุงเทพระยอง
ขออนุญาตปิดรับสมัคร เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วครับ

(17 มกราคม 2561)

Thai Exposure Limits (TEL) & Thai Biological Markers (TBM)
ทำการปรับปรุงข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2561 แล้ว ดูได้ที่หน้า "TEL & TBM" ครับ

มีหนังสือเล่มใหม่ชื่อเรื่อง
"การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561"
ขอเชิญดาวน์โหลดได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(15 มกราคม 2561)

มีเอกสารใหม่แจก ชื่อเอกสาร
"แบบประเมินความพร้อมทางสุขภาพสำหรับผู้สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
(Respirator Medical Evaluation Questionnaire)"
สำหรับคัดกรองคนทำงานที่ใส่ Respirator ว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือไม่
ดาวน์โหลดได้ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" ครับ

(7 มกราคม 2561)

ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาอาชีวะอย่างฉับไว !!! ไม่แอดได้ไง !!!
LINE Official Account ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ !!!
สแกน QR Code ข้างล่างนี้ ก็เพิ่มเราเป็นเพื่อนกับคุณทาง LINE ได้เลย !!!

ไม่ต้องห่วง !!! เราไม่กวนคุณในหน้า Chat รับข่าวสารกันทาง Timeline เท่านั้น !!!
รีบมาแอดเป็นเพื่อนกันเยอะๆ นะครับ

(3 มกราคม 2561)

มีบทความวิชาการใหม่เรื่อง
"ขั้นตอนการทดสอบความพอดีของอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบเชิงคุณภาพ
(Qualitative Respirator Fit Testing Procedures)"
ศึกษาได้ที่หน้า "บทความวิชาการ" ครับ

(2 มกราคม 2561)

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2561
มูลนิธิสัมมาอาชีวะ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 อย่างมั่นคง
ปีใหม่นี้เราขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ สุขภาพกายและใจแข็งแรง
ประสบความสำเร็จในงานที่ทำ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงครับ

(1 มกราคม 2561)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์